Práce a bezpečnost s pilou


Před nastartováním pily

Musí být provedena kontrola její provozní bezpečnosti - dbát patřičných pokynů v návodu k obsluze:
 • Bezpečená funkčnost řetězové brzdy
 • Správná montáž vodící lišty
 • Správné napnutí pilového řetězu
 • Lehký chod plynové páčky a pojistky plynové páčky
 • Kombinovaná ovládací páčka / vypínač STOP jsou lehko přestavitelné do polohy "STOP", resp. "0"
 • Neprovádět žádné změny na obslužném nebo bezpečnostním zařízení !
 • Rukojeti musí být v čistém a suchém stavu - neznečištěné od oleje a pryskyřice. Zajišťuje se tím bezpečné vedení pily !


Kácení a odvětvování


Kácet a odvětvovat smí pouze osoba, která byla pro tuto práci vyučena a vyškolena.
Před kácením je třeba zajistit následující:
 • aby se v prostoru kácení stromů zdržovaly pouze osoby, které kácení provádějí
 • aby únikové cesty byly volné, bez překážek - a to pro každou jednotlivou přítomnou osobu - únikové cesty směrem šikmo dozadu
 • aby pracoviště u kmenu bylo bez překážek
 • aby každý pracovník mohl zaujmout stabilní postoj.


Obzvlášť musí být přihlédnuto:
 • k přirozenému sklonu stromu
 • k neobvykle silné sukovosti
 • ke směru a rychlosti větru - při silném větru se nesmí kácet !
 • vzdálenost k dalšímu pracovišti musí být nejméně 2 ½ délky stromu
 • zkontrolovat, zda padajícím stromem nebude nikdo ohrožen - pouhé volání může být kvůli hluku motoru přeslechnuto.
Jak se chovat při kácení:
 • Kmen a pracovní prostor zbavit překážejících větví a křovin.
 • Patu kmene důkladně očistit - sekyrou.
  Písek, kameny a jiné cizí předměty způsobují otupení pilového řetězu.
 • Určit směr pádu stromu.
 • Pro každého pracovníka připravit únikové cesty cca. 45º šikmo dozadu.
 • Únikové cesty vyčistit, překážky odstranit.
 • Nářadí a přístroje odložit v jisté vzdálenosti - nikdy však ne na únikových cestách.
 • Při kácení stát pouze stranou od padajícího kmene a k únikové cestě jít dozadu také jen stranou od kmene.
 • Při chůzi dozadu dávat pozor na padající větve.

A = Směr pádu stromu
B = Únikové cesty
Postup při kácení


 • Odřezat velké kořeny: nejdříve naříznout největší kořen svisle - potom vodorovně.
 
Zásek
 • Zásek provést velmi pečlivě
 • v pravém úhlu ke směru pádu stromu
 • pokud možno co nejníže u země
 • naříznout cca. 1/5 průměru kmenu
 • výška záseku nesmí být nikdy větší než jeho hloubka.

A = Zásek - určuje směr
pádu stromu
 
Zářezy do běla stromu

U dlouhovláknitých dřevin - při kácení kmene zabránit rozštěpení bělového dřeva.
 • Zářez na obou stranách kmene
 • Zářez ve výši spodního záseku
 • Naříznout cca. 1/10 průměru kmene, u silnějších kmenů maximálně do šířky listy.
 
Hlavní řez
 • provést o něco výše než je spodní část záseku
 • přesně vodorovně
 • mezi hlavním řezem a zásekem musí zůstat cca. 1/10 průměru kmene = zlomová lišta

  Vsunout včas klíny do hlavního řezu - vždy jen klíny ze dřeva, lehkých kovů či umělých hmot - nikdy ne ocelové klíny.
Ocelové klíny poškozují řetěz a mohou způsobit zpětný ráz.

B = Hlavní řez
 
Zlomová lišta
 • působí jako pant
 • umožňuje kontrolu padajícího stromu
 • v žádném případě lištu nenaříznout - kontrola směru pádu kmene by již nebyla možná - hrozí nebezpečí úrazu !

C = Zlomová lišta
 
Při kácení tenkých kmenů: jednoduchý vějířovitý řez

Ozubený doraz nasadit na zlomovou lištu - motorovou pilu pootáčet doleva a doprava okolo tohoto bodu, ale proříznout jen až ke zlomové liště ! - ozubený doraz se přitom pootáčí po kmeni.

U silných kmenů
s průměrem větším než je řezací délka motorové pily - provést dotahovaný vějířovitý řez - vícesektorový řez.

Používat ozubený doraz jako bod pootáčení - motorovou pilu pokud možno co nejméně nasazovat dále.
 
První řez:
Špička vodící lišty se zařízne do dřeva za zlomovou lištou - pilu vést absolutně vodorovně a pootáčet ji pokud možno co nejvíce doleva a doprava - při nasazení k dalšímu řezu nechat vodící lištu v řezu, aby se zabránilo nerovnému řezu - potom opět přirazit ozubený doraz atd.

Poslední řez:
Pilu nasadit jako při jednoduchém vějířovitém řezu - zlomovou lištu nenaříznout !

Pokud řetěz uvízne v řezu:
Vypnout motor - nasadit klín - pokud nutno, použít drapák, kladku nebo traktor.
 
Řez zápichem a srdcovitý řez


Zápich
 • Při srdcovitém řezu,
 • při kácení visících kmenů,
 • jako odlehčovací řez při rozřezávání kmenů na kusy,
 • při pracech v domácích dílnách.
Používat pilové řetězy se sníženou tendencí ke zpětnému rázu a pracovat obzvláště opatrně !

1 = Lištu nasadit spodní stranou špice - nikdy ne vrchní stranou - hrozí nebezpečí zpětného rázu !
Naříznout tak, až je šířka ponoru lišty do dřeva dvakrát tak velká než je šířka lišty.
2 = V pozici vpichu pootáčet - pozor ! hrozí nebezpečí zpětného rázu nebo odražení !
3 = Opatrně vpichovat - pozor ! hrozí nebezpečí odrazu !


Srdcovitý řez
Provádět, je-li průměr kmene dvakrát tak velký než je délka lišty.
Provádět, zůstane-li u extra silných kmenů neproříznuté jádro.
Provádět u těžce porazitelných stromů (dub, buk), aby se dal směr pádu snadněji dodržet a aby se tvrdé jádro nerozštěpilo.

Provádět u měkkých listnatých dřevin, aby se odstranilo napětí ve kměnu a aby se zabránilo vytržení třísek ze kmenu.
 • Zapíchnout do záseku a provést srdcovitý řez.
Odvětvování


 • Používat řetěz se sníženou tendencí ke zpětnému rázu;
 • motorovou pilu pokud možno opřít,
 • neřezat špičkou lišty,
 • dávat pozor na větve, které jsou pod pnutím,
 • neřezat nikdy více větví najednou.
Dřevo pod pnutím


Ležící nebo stojící dřevo pod pnutím:

A = vždy nejdříve naříznout na tlakové straně
1 = odlehčovací řez, potom
 
B = na tahové straně
2 = naříznout dělící řez - jinak by pila mohla zůstat viset v řezu nebo by mohla být odmrštěna zpět !
 • Pouze v případě, že není jiná možnost, provést dělící řez odspodu nahoru - zpětný řez.
 • Ležící dřevo se nesmí v místě řezu dotýkat země - jinak se poškodí řetěz !
 
Zpětný ráz


  Nebezpečí zpětného rázu !
Zpětný ráz může vést ke smrtelným řezným zraněním.


Při zpětném rázu (kickback) dochází k náhlému a nekontrolovatelnému vymrštění pily směrem k uživateli - např.
 • když se řetěz dostane v horní čtvrtině hrotu lišty náhodně do styku se dřevem, nebo jiným tvrdým předmětem
 • když se řetěz krátce zaklesne hrotem lišty do řezu
 • když při odvětvování dojde k náhodnému doteku jiné větve.

Akční nabídka
Doporučujeme
Najdete nás na Facebook


Najdete nás na Facebook
Najdete nás na Youtube
Najdete nás na Facebook
Najdete nás na Youtube

menu